Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności  tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej www.twinoffice.pl stanowiącej własność spółki Twin Office S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37, 81-310 Gdynia, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539114, NIP 5862208327, Regon 220523012 („Twin Office” lub „Administrator”).

 

ADMINISTRATOR

Twin Office S.A. z siedzibą jest administratorem Państwa danych osobowych. W przypadku konieczności kontaktu w kwestiach dotyczących prywatności Użytkownika, a ściślej przetwarzania danych osobowych, prosimy o skorzystanie z adresu elektronicznego: biuro@twinoffice.pl. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, gdyż jego główna działalność nie wymaga regularnego i systematycznego monitorowania danych podmiotów na dużą skalę ani nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa, nie jest też organem ani podmiotem publicznym.

 

RODO

Administrator podlega przepisom regulującym ochronę prywatności, w tym przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). Polityka prywatności zawiera informacje jakie dane osobowe, w jakich celach i na jakiej podstawie Administrator przetwarza, komu je udostępnia, a także opis praw, które RODO przyznaje podmiotom danych osobowych. Obowiązek informacyjny Administrator realizuje również  w swoim serwisie WWW (www.twinoffice.pl („Serwis”)), podając  konkretne i stosowne komunikaty. Jeśli w Polityce Prywatności lub w odnośnych komunikatach użyto rodzaju męskiego stało się tak wyłącznie ze względu na spójność, zwięzłość i czytelność przekazu – Serwis oraz oferta Administratora skierowana jest niedyskryminacyjnie do przedstawicieli wszystkich płci i stanów.

 

PRZETWARZANIE DANYCH

Pojęcie danych osobowych obejmuje informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak na przykład: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, e-mail, numer telefonu. Z kolei, przetwarzaniem danych osobowych jest  każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, tj. między innymi: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Administrator nie zbiera i nie przetwarza informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej.

 

CELE PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe, które dostarczył Użytkownik, czy to kontaktując się przez odpowiedni formularz w Serwisie, narzędzia oraz funkcjonalności w ramach  strony firmowej www lub pocztę e-mail. Przetwarzanie danych osobowych służy umożliwieniu odpowiedzi na pytania Użytkownika i przesłania oferty lub informacji handlowych (newsletter itd.) zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219). Jeśli zajdzie konieczność przetwarzania danych osobowych w innym celu niż wyżej opisany, Użytkownik zostanie o tym poinformowany celem uzyskania stosownej zgody. Podobnie, gdy Administrator pozyska dane osobowe Użytkownika  od osób trzecich, niezwłocznie po ich pozyskaniu lub przy pierwszej komunikacji z Użytkownikiem przekazane zostaną mu stosowne informacje w tym zakresie.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA

Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może być niezbędne do wykonania umowy łączącej Użytkownika i Administratora. Pracownicy Twin Office są przeszkoleni w zakresie sposobu ochrony danych osobowych.

 

MINIMALIZACJA, RETENCJA, ZABEZPIECZENIA

Zapewniamy Użytkownikowi odpowiednie informacje dotyczące podstaw i celów przetwarzania  danych osobowych przez Administratora. Bez względu na podstawę przetwarzania danych osobowych tj. bez względu na to czy jest to zgoda, umowa, prawnie uzasadniony interes lub inna przesłanka legalizująca przetwarzanie Administrator dba o to, by zakres danych osobowych zbieranych lub inaczej przetwarzanych był jak najmniejszy, chyba, że sam Użytkownik podejmuje decyzję o przekazaniu danych osobowych w większym zakresie lub na czas dłuższy niż to niezbędne. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż będzie to konieczne do należytego świadczenia usług, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika. Przez cały okres retencji danych osobowych Twin Office dokłada starań, by zminimalizować lub wyłączyć ryzyko wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych – w tym poprzez: szyfrowanie transmisji, kontrolę procedur zbierania, przechowywania i innego rodzaju przetwarzania oraz ograniczenie dostępu do danych osobowych Użytkownika.

 

 PRAWA

Użytkownik uprawniony jest do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, a także do przenoszenia danych. O ile dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, a także możliwość sprostowania tych danych są niemalże nielimitowane, o tyle prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) doznaje ograniczeń i nie może zostać zrealizowane, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Użytkownik może zrealizować uprawnienia opisane powyżej poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli osobiście w jego siedzibie, drogą pocztową na wskazany adres Administratora, za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@twinoffice.pl. Użytkownikowi przysługuje również  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ODBIORCY

Przetwarzanie danych osobowych będzie następować z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym odpowiedniej kadry i mechanizmów szyfrowania tak, by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa Użytkownika. Jeśli Twin Office powierzy przetwarzanie  danych osobowych osobom trzecim, a zrobi to w przypadku korzystania z zewnętrznych zasobów informatycznych, aplikacji lub usług chmurowych i podobnych, wybierze tylko takie podmioty przetwarzające, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa Użytkownika. W celu dotarcia do Użytkownika z komunikatami marketingowymi poza Serwisem (remarketing) Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców, takich jak Google. Dane dotyczące aktywności, takie jak: historia wyszukiwania, kliknięcia, odwiedziny, historia aktywności związana z komunikacją elektroniczną wykorzystujemy do stworzenia profilu Użytkownika, odpowiadającego jego zainteresowaniom i preferencjom. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państw spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do krajów innych niż Unia Europejska, Islandia, Norwegia, Lichtenstein.

 

ADRES IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,  tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto mogą być one przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej.

 

COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies oraz podobnych technologii (łącznie „Cookies”), które jednak można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Administrator stosuje dwa typy Cookies: (1) wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania Serwisu przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.), a także (b) funkcjonalne (zapisujące ustawienia Użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.). Nadto, Serwis korzysta z usług podmiotów trzecich, takich jak Google Analytics (https://www.google.pl/intl/pl/analytics/), które wykorzystują Cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu w Serwisie; zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu i umożliwiają jego ciągłe doskonalenie.

Cookies nie służą  do gromadzenia danych osobowych Użytkownika. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność  systemu bądź danych Użytkownika.

Administrator  zastrzega sobie  możliwość  korzystania z usług  podmiotów trzecich w zakresie opracowywania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej. Administrator oświadcza, że w takim wypadku podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkownika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1907) Użytkownik ma prawo zadecydowania  w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności jeśli wymagać  tego będą przepisy prawa lub zmiany w ramach Serwisu. Użytkownika obowiązuje  aktualna Polityka Prywatności.